Privacybeleid

In overeenstemming met de bepalingen van de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens informeren wij u dat uw gegevens zullen worden opgenomen in het verwerkingssysteem van ELIOVA waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 15 rue de Cléry - 75002 Parijs (Frankrijk).

Gegevensbeheerder

In overeenstemming met artikel 4.7 van de RGPD is ELIOVA verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die op de ELIOVA website worden verzameld. ELIOVA bepaalt de doeleinden en middelen van de uitgevoerde verwerking.

Waarom verzamelt ELIOVA persoonsgegevens?

ELIOVA verzamelt gegevens voor verschillende doeleinden die hieronder worden toegelicht: analyse van het raadplegingsgedrag van de website, verkoopactiviteiten, klantenservice en commerciële prospectie. Sommige gegevens worden automatisch verzameld. U wordt dan vooraf nauwgezet geïnformeerd. Andere gegevens worden verzameld zoals vereist door wet- en/of regelgeving (bv. voor facturering), terwijl andere gegevens van strategisch en commercieel belang zijn en uw voorafgaande toestemming vereisen.

ELIOVA ziet er in elk geval op toe dat de voorschriften worden nageleefd, die variëren van eenvoudige informatie tot het vooraf inwinnen van uw toestemming.

1. Automatisch verzamelde gegevens

Overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen verzamelen wij automatisch bepaalde informatie wanneer u op onze site surft. Deze gegevens zijn als volgt:

 • het gebruikte apparaat en de gebruikte browser
 • IP-adres
 • de datum en het tijdstip van uw navigatie
 • uw surfgeschiedenis

Om ervoor te zorgen dat deze gegevensverzameling volgens de regelgeving is toegestaan, bieden wij u het mechanisme om bezwaar te maken door uw contactvoorkeuren bij te werken in het gedeelte "mijn account" van onze website of door contact op te nemen met de klantenservice. Deze optie is beschikbaar op alle browsers en alle soorten apparaten (inclusief smartphones en tablets). Neem contact met ons op als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit mechanisme.

In overeenstemming met de regelgeving delen wij u tevens mee dat :

 • De verzamelde gegevens worden niet gekoppeld aan andere verwerkingen (bijvoorbeeld klantenbestanden of statistieken over bezoeken aan andere sites).
 • De aldus verzamelde gegevens zullen alleen resulteren in de productie van anonieme statistieken
 • Wij volgen uw surfgedrag op andere websites niet.
 • Het verzamelde IP-adres maakt geen preciezere geolocatie mogelijk dan de schaal van een stad:
 • Deze gegevens worden niet langer dan 13 maanden na uw eerste bezoek bewaard.
 • Ruwe verkeersgegevens met een bijbehorende identificatiecode mogen ook niet langer dan 13 maanden worden bewaard.

Voor elke verzameling van gegevens buiten die welke bedoeld zijn om deze statistieken te verstrekken, is uw voorafgaande toestemming vereist, indien deze niet door een andere rechtsgrondslag wordt ondersteund.

2. Gegevens verzameld bij het aanmaken van uw klantenaccount en bij het bestellen

Om uw account aan te maken en toegang te krijgen tot het bestelproces, moet u ons uw bedrijfsgegevens en contactgegevens, die als persoonlijk worden beschouwd, verstrekken: uw naam, contactgegevens (e-mail- en postadres en telefoonnummer), bankgegevens. De rechtsgrondslag voor deze verzameling en verwerking is artikel 6.1.b van VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming of "GDPR").

3. Gegevens die worden verzameld wanneer u contact opneemt met de klantenservice

U kunt ons persoonsgegevens verstrekken wanneer u contact opneemt met de klantenservice, zodat wij uw verzoeken kunnen verwerken. Ook hier is de rechtsgrondslag artikel 6.1.b van de GDPR. De rechtsgrondslag voor deze verzameling en verwerking is artikel 6.1.b van VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming of "GDPR").

Bewaring van gegevens

Overeenkomstig de geldende regelgeving deelt ELIOVA u mee dat de gegevens worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de verwerking ervan, overeenkomstig de ter plaatse geldende regelgeving. Overeenkomstig de Franse wetgeving zijn wij bijvoorbeeld verplicht om betalings- en factureringsgegevens gedurende 10 jaar te bewaren.

Gegevensverwerking

ELIOVA deelt mee dat zij de gegevens op een wettelijke, billijke, transparante, passende, relevante, beperkte, nauwkeurige en bijgewerkte wijze zal verwerken. ELIOVA verbindt zich er derhalve toe alle redelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens onverwijld worden gewist of gecorrigeerd indien zij onjuist zijn. Het kan nodig zijn dat een ELIOVA-agent telefonisch contact met u opneemt om na te gaan of de verstrekte informatie correct is.

ELIOVA verwerkt uw gegevens om haar contractuele verplichtingen voor het afdrukken van uw bestelling en het beheer van uw klantenrekening na te komen. Zonder deze gegevens is het mogelijk dat wij de bestelde diensten niet kunnen factureren.

ELIOVA verwerkt uw gegevens ook om u promotionele aanbiedingen en productinformatie te sturen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming om marketing- en productinformatie te ontvangen te allen tijde intrekken door uw contactvoorkeuren bij te werken in het gedeelte "mijn account" van onze website of door contact op te nemen met de klantenservice.

Gebruikersrechten

In overeenstemming met de artikelen 15 tot 22 GDPR, met betrekking tot de gegevens die wij over u bewaren, heeft u de volgende rechten:

 • recht op toegang (artikel 15 van de GDPR)
 • recht op correctie (artikel 16 van de GDPR)
 • recht op wissen (artikel 17 van de GDPR)
 • recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de GDPR)
 • recht op kennisgeving van gegevens: rectificatie, wissing, beperking (artikel 19 van de GDPR)
 • recht op gegevensportabiliteit (artikel 20 van de GDPR)
 • recht op bezwaar (artikel 21 van de GDPR)
 • recht om niet geprofileerd te worden (artikel 22 van de GDPR)

U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek te sturen naar het volgende postadres ELIOVA of naar het e-mailadres van ELIOVA. Elk verzoek om een recht uit te oefenen moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, zodat wij ons ervan kunnen vergewissen dat het verzoek inderdaad wordt gedaan door de rechtmatige houder van de betrokken gegevens. U kunt ook contact opnemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit (CNIL) om een klacht in te dienen.

Gegevensoverdracht

ELIOVA deelt mee dat zij gegevens kan doorgeven wanneer dat nodig is (bijvoorbeeld aan onderaannemers zoals grafisch ontwerpers en/of ateliers of vervoerders zoals DHL, TNT, UPS en La Poste).

Deze overdracht van gegevens zal worden uitgevoerd met inachtneming van de waarborgen, maatregelen en rechten waarin de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens voorziet, en in overeenstemming met dit privacybeleid.

Duur van de gegevensbewaring

De bewaartermijn van uw gegevens varieert naargelang de stand van de wetgeving en wanneer de beperkingen minder groot zijn, volgens de aanbevelingen van de CNIL en onze behoeften. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht facturen gedurende 10 jaar te bewaren. Factuurgegevens worden dus 10 jaar bewaard.

Ter informatie vindt u in de bijgevoegde tabel de bewaartermijnen van de belangrijkste door ELIOVA toegepaste gegevens:

Type gegevensverwerking Doel van de verwerking Rechtsgrondslag voor verwerking Houdbaarheid Opmerkingen (de vereenvoudigde normen van de CNIL hebben sinds 25.05.2018 slechts een indicatieve waarde. Toekomstige normen worden verwacht).
Commerciële en marketingdossiers Beheer van klanten- en prospectdossiers Artikel 6.1.b van de GDPR Gegevens die niet langer mogen worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het beheer van de commerciële relatie, met enkele uitzonderingen Vereenvoudigde norm NS-048 van de CNIL

 

Beheer van bestellingen Artikel L123-22 lid 2 van het Wetboek van Koophandel 10 jaar.  

 

Klantrelaties/SAV - Beheer van commerciële relaties

- Werven

- Artikel L123-22 lid 2 van het Wetboek van Koophandel

- Artikel 6.1.b van de GDPR

Vereenvoudigde norm NS-048 van de CNIL

 

Gebruik van de klantenruimte Artikel 6.1.b van de GDPR Gegevens die niet langer mogen worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het beheer van de commerciële relatie, met enkele uitzonderingen
Elektronische commerciële prospectie Artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR 3 jaar vanaf de datum van verzameling door de verantwoordelijke voor de verwerking of het laatste contact met de prospect Vereenvoudigde norm NS-048 van de CNIL

 

Meer informatie over de cookies die op deze site worden gebruikt

Verzoek om toegang tot of verwijdering van persoonsgegevens

[gpdr-data-request]

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 10 februari 2020. Van tijd tot tijd kan ELIOVA wijzigingen aanbrengen in haar privacybeleid en dit bijwerken op haar website. Updates van dit beleid zullen aan u worden meegedeeld door middel van gemakkelijk herkenbare berichten op onze website en/of het versturen van informatieve e-mails.

Boek online

Datum van aankomst
Vertrekdatum
Volwassenen Kinderen Baby's
Annuleren